Работа при нас


За да поддържаме висок стандарт на работа, ние от МБАЛ "Сввети Пантелеймон" гр.Пловдив търсим силно мотивирани хора, с които да постигнем нашите цели. Ценим много високите професионални познания, пациентски ориентирания подход, уменията за работа в екип и позитивното отношение. Даваме възможност за изява на можещи и знаещи специалисти, които желаят да станат част от екипа на МБАЛ "Сввети Пантелеймон" гр.Пловдив.

 

Ние инвестираме в хората и ги подкрепяме, чрез предоставяне на подходящи програми за обучения. Вярваме, че мотивираният и добре обучен екип е ключовият фактор за успеха на здравеопазването!

 

Всички документи, които постъпват в отдел „Човешки ресурси” се разглеждат при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Преценяват се предимствата на всеки един кандидат. Съгласно възприетите процедури на работа, единствено одобрените по документи кандидати получават обратна връзка. Останалата част от кандидатурите се запазват в база данни, за бъдещи подходящи за тях свободни работни позиции.

 

Ако имате желание да станете част от екипа на МБАЛ "Сввети Пантелеймон" гр.Пловдив, но не откривате търсената от Вас позиция сред обявите, моля да попълните Вашата кандидатура чрез Формуляр за кандидатстване или изпратете актуално CV на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ЛИНК КЪМ АКТУАЛНИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ в БОЛНИЦАТА

Уважаеми дарители,

МБАЛ“Св.Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД   Ви   благодари за проявеното милосърдие към пациенти  и  персонал  на  болницата.
С вашата дарителска акция хора ,като Вас са пример за разбиране и човешка солидарност.
Вие вдъхвате оптимизъм и вяра, че от всяка невъзможна ситуация има изход.
Вашата помощ е изключително ценна и полезна за нас в тези трудни времена.
Още веднъж изказваме дълбока благодарност към жеста, който направихте.

Пожелаваме Ви здраве, щастие и успех!

 

                                                                              С уважение: д-р Сапунджиев,д.м

 

 

 

МБАЛ "Свети Пантелеймон" ЕООД продължава да набира дарения, чрез дарителската си сметка:

BG16UNCR70001523968625
UNCRBGSF УниКредит Булбанк

Средствата, които постъпят по сметката ще бъдат използвани единствено за закупуване на животоспасяваща медицинска апаратура респиратори, монитори, реанимационни легла и перфузори.

 

BG16UNCR70001523968625
UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

 

Прикачен файл
 Физически лица Договор за дарение - МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
 Юридически лица Договор за дарение - МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС

ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ ПРИ МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ПЛОВДИВ" ЕООД

 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Отнася се за неспешни пациенти според медицински стандарт „Спешна медицина“ глава първа, раздел І и раздел ІІ
Дейности Лекарски преглед с включващи ПКК, урина, ЕКГ по индикации 30,00
  Вторичен лекарски преглед 25,00
Манипулации ЕКГ изследване 10,00
  Подкожна инжекция 5,00
  Мускулна инжекция 5,00
  Венозна инжекция 12,00
  Поставяне на периферен венозен катетър (абокат) с инфузионна терапия и медикаментозно лечение 25,00
  Вземане на венозна кръв 6,00
  Поставяне на ПУК (жена) 25,00
  Превръзка на рана 20,00
  Отстраняване на хирургичен шевен материал 20,00
  Обработка на рана 30,00
  Шев на рана 30,00
  Отстраняване на кърлеж 20,00
  Измерване на кръвно налягане 3,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Медицински Зъбна рентгенограма 10,00
услуги Рентгенография на околоносни синуси 25,00
  Рентгенография на лицеви кости 25,00
  Рентгенграфия на челюстите в специални проекции 25,00
  Рентгенграфия на череп 25,00
  Рентгенграфия на сакроилиачна става 25,00
  Рентгенграфия на гръбначни прешлени - 1 проекция 25,00
  Рентгенграфия на стерноклавикуларна става 25,00
  Рентгенграфия на клавикула 25,00
  Рентгенграфия на стернум 25,00
  Рентгенграфия на ребра 30,00
  Рентгенграфия на гръден кош и бял дроб 30,00
  Обзорна рентгенграфия на сърце и медиастинум 30,00
  Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 25,00
  Интравенозна холангиография 60,00
  Контрастно изследване на хранопровод 60,00
  Контрастно изследване на стомах 60,00
  Иригография 80,00
  Контрастно изследване на тънки и дебели черва/пасаж/ 80,00
  Венозна урография 90,00
  Фистулаграфия 70,00
  Специални центажи на черепа 25,00
  Обзорна рентгенграфия на корем 30,00
  Рентгенография на акромиоклавикуларна става 25,00
  Рентгенография на раменна става 25,00
  Рентгенография на хумерус 30,00
  Рентгенография на лакетна става - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на антибрахеум - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на гривнена става - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на длан и пръсти - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на гр. прешлени - 2 проекции 40,00
  Рентгенография на таз 30,00
  Рентгенография на тазобедрена става 25,00
  Рентгенография на колянна става 25,00
  Рентгенография на подбедрица 25,00
  Рентгенография на глезенна става - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на стъпало и пръсти - 2 проекции 30,00
  Рентгенография на скапула - 2 проекции 40,00
  Рентгеново изслеване на хранопровод, стомах,тънки черва 70,00
  Ехография на корем 30,00
  Ехография на млечна жлеза 30,00
  Интерпретация на образни изследвания 20,00
Компютърна КТ на глава 100,00
диагностика КТ на торакс 120,00
  КТ на абдомен 120,00
  КТ на шия 120,00
  КТ на таз 120,00
  КТ на гръбначен стълб 120,00
  КТ на скелетно-мускулна система 120,00
  *Забележка: Контрастната материя се осигурява от пациента
Други услуги Издаване на дубликат на диск / CD/ 5,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на рентгеново изследване на рентгенов филм 8,00 с вкл. ДДС
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Диагностика Общо химично изследване и седимент 5,20
на урина Изследване на един показател в урината 1,50
  Изследване на три показателя в урината 2,30
  Седимент 2,50
  Седимент - количество на Webb 3,50
  Проба на Зимницки 4,50
  Белтък - количествено 3,50
  Захар - количествено 3,50
  Креатинин 3,50
  Амилаза 3,50
  Микроалбумин 10,00
Хематологични Пълна кръвна картина - автоматично с диф. броене 7,00
изследвания ДКК - микроскопски 5,00
  Морфология на еритроцити 5,00
  СУЕ 3,50
  Le - клетки 6,00
  Ретикулоцити 4,00
  Хемоглобин 2,50
  Левкоцити 2,50
Кръвосъсирване Време на кървене 1,50
  Време на съсирване 1,50
  Протромбиново време/YNR 4,00
  a PTT 4,00
  Тромбиново време 4,00
  Фибриноген 4,50
Биохимични Общ белтък 3,40
изследвания Албумин 3,40
  Глюкоза 3,40
  Кръвно-захарен профил 4,50
  Креатинин 3,40
  Кретининов клирънс 5,50
  Урея 3,40
  Пикочна киселина 3,40
  Общ билирубин 3,40
  Директен билирубин 3,40
  Холестерол 3,40
  HDL-холестерол 3,50
  Триглицериди 3,50
  Обременяване с глюкоза 5,50
  LDL - холестерол 3,50
Електролити К+Na 4,50
  Калций 4,00
  Натрий 3,50
  Хлориди 3,50
  Фосфор 3,50
  Магнезий 3,50
  Желязо 3,50
  Желязо+желязосвързващ капацитет 4,50
  Желязосвързващ капацитет 3,50
Ензими ACAT 3,50
  ALAT 3,50
  Креатининкиназа 3,50
  Креатининкиназа-МВ фракция 4,00
  ГГТР - Гама Глутамил Транс Пептидаза 3,50
  Алкална фосфатаза 3,50
  Лактатдехидрогеназа 3,50
  Липаза 4,50
  Алфа-амилаза 4,50
Специални Окултни кръвоизливи 3,50
изследвания Простатоспецифичен антиген/PSA/ 13,50
  Креатининов клирънс 5,50
  Гликиран хемоглобин 15,50
  Тропонин 13,50
  Кръвно-газов анализ 14,00
  Ревматоиден фактор 4,00
  С-реактивен протеин 5,00
  TSH 12,50
  FT - 4 12,50
  FT - 3 12,50
  СЕА 13,50
  Са-19-9 13,50
  D- димери 13,50
  ПУЛМОЛОГИЯ  
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Функционално изследване на дишането (ФИД) 20,00
услуги и ФИД + БДТ (Бронходилататорен тест) 30,00
процедури Небулизация с вентолин 15,00
  Манту 15,00
  Ехография на гръден кош 30,00
  Ехография на гръден кош с плеврална пункция 60,00
  Фибробронхоскопия 100,00
  Фибробронхоскопия с взимане на материал за хистология и цитология 300,00
  Бодиплетизмография 80,00
  Изследване на сънна апнея 120,00
Други услуги Ползване на VIP стая към цената на съответното отделение-болният заплаща “хотелска“ дневна такса допълнително 12,00 с вкл.ДДС
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
КАРДИОЛОГИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински ЕХО КГ М - mode; B - mode; Dopler 50,00
услуги и Спирометрия 20,00
процедури Трансезофагиална ехография 60,00
  Стрес тест /Велоергометрия/ 50,00
  24 - часово мониториране /ECG - Holter/ 40,00
  ЕКГ 12 отвеждания 10,00
  ЕКГ + консултация 30,00
  Холтер ЕКГ 40,00
Други услуги Ползване на VIP стая към цената на съответното отделение-болният заплаща “хотелска“ дневна такса допълнително 12,00 с вкл.ДДС
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Ултразвуков преглед на бременност 22,00
услуги и Ултразвуков преглед /абдоминален/ 22,00
процедури Ехография с 4D апарат 50,00
  Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване 15,00
  Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матката, перинеум, вулва 20,00
  Апликация на вътрематочна спирала 20,00
  Колпоскопия 20,00
  Апликация на вагинален дрен 5,00
  Апликация на вагинална диафрагма 5,00
  Апликация на вагинален песар 10,00
  Екстракция на вагинална диафрагма 10,00
  Екстракциа на вътрематочна спирала 10,00
  Екстракция на вагинален песар 10,00
  Вземане на материал за микробиологично изследване 20,00
  Антропометрия /мензурация/ 10,00
  Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада 20,00
  Поставяне на лекарство във влагалището 10,00
  Вземане на цитонамазка от ЖПО 10,00
  Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка с изключение на химична каутеризация 22,00
  Колпоскопия с прицелна биопсия 30,00
  Екстракция на вагинален дрен 10,00
  Отстраняване на шевове 15,00
  Инцизия на фурункул в областта на гениталиите 30,00
  Инцизия и дренаж на балтолинов абцес 330,00
  Пункция на дъглосовото пространство 185,00
  Пробно сепаративно абразио с анестезия 330,00
  Интирупцио /до 12 г.с./ с анестезия 185,00
  Абразио и цервикален канал 330,00
  Пробна ексцизия на материал от влагалищната стена или шийката 22,00
  Полипектомия 330,00
  Превръзка на неусложнена рана - голяма 10,00
  Перинеорафия и/или корпорафия след генитален травматизъм с анестезия 800,00
  Оперативна интервенция по коремен път върху агнексите и матката 770,00
  Тотална и абдоминална влагалищна Хистеректомия 1100,00
Други услуги Избор на операционен екип 300,00
  Ползване на VIP стая към цената на съответното отделение-болният заплаща “хотелска“ дневна такса допълнително 12,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
ХИРУРГИЯ
ГРУПА ДЕЙНОСТИ ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Вземане биопсичен материал от подкожен тумор 55,00
услуги и Вземане биопсичен материал от лимфни възли 70,00
процедури Екстирпация на ингвинални лимфни възли 100,00
  Инцизии при процеси на коремната стена 50,00
  Вземане на биопсичен материал от коремна стена 50,00
  Ексцизии при процеси на предна коремна стена 70,00
  Отложен шев при гранулираща коремна рана 50,00
  Инцизия по меки тъкани 50,00
  Вземане на биопсичен материал от мека тъкан 70,00
  Отстраняване на доброкачествен тумор от меки тъкани 80,00
  Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани 80,00
  Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия 80,00
  Инцизия на повърхностно разположен флегмон 50,00
  Инцизия на подкожен панарициум /паронихия/ 40,00
  Екстракция на нокът 30,00
  Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния 50,00
  Шев на меки тъкани - малка рана 50,00
  Шев на меки тъкани - голяма рана 70,00
  Отстраняване на хирургичен шевен материал 20,00
  Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 70,00
  Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба; Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 70,00
  Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 35,00
  Шев на меки тъкани 50,00
  Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 70,00
Превръзки Превръзка на неусложнена рана - малка 20,00
  Превръзка на неусложнена рана - средна 20,00
  Превръзка на неусложнена рана - голяма 20,00
  Превръзка на секретираща рана 20,00
Други услуги Избор на операционен екип 300,00
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
  УРОЛОГИЯ  
ГРУПА ДЕЙНОСТИ ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Цистоскопия на жена 500,00
услуги и Цистоскопия на мъж 600,00
процедури Катетеризация на пикочен мехур на мъж 35,00
  Катетеризация на пикочен мехур на жена 35,00
  Смяна на катетър - фистула на пикочен мехур 35,00
  Пункционна биопсия на простатната жлеза 500,00
  Пункция на хидроцеле 500,00
  Френулотомия /с локална анестезия/ 500,00
  Вземане на простатен или уретрален секрет за Микробиологично изследване 35,00
  Вземане на простатен секрет и диагностично туширане 35,00
  Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите 100,00
  Циркумцизия / с локална анестезия/ 500,00
  Дорзумсцизия / с локална анестезия/ 500,00
  Репониране на парафимоза 50,00
  Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие 50,00
  Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система 30,00
  Бактериологична посявка от раневи секрет 35,00
  Промивка на нефростома и пиелостома 50,00
  Промивка на цистостома 50,00
  Инсталация на медикаменти в пикочен мехур 100,00
  Смяна на цистостомна тръба 35,00
  Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия 100,00
Други услуги Избор на операционен екип 300,00
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
ГРУПА ДЕЙНОСТИ ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед от хабилитиран лекар 100,00
  Преглед от специалист 80,00
  Преглед от лекар без специалност 50,00
Медицински Контактно обезболяване 10,00
услуги и Терминално обезболяване 15,00
процедури Проводно обезболяване 22,00
  Интралигаментарно обезболяване 15,00
  Вътрекостно обезболяване 22,00
  Блокада на ч.м.н./само от хабилитирано лице 65,00
  Биопсия 80,00
  Дренаж 50,00
  Кюретаж 50,00
  Отстраняване на конци 20,00
  Екстракция на еднокоренов зъб 50,00
  Екстракция на многокоренов зъб 80,00
  Екстракция на дълбокофрактуриран зъб 100,00
  Циркумцизия на полуретиниран зъб 100,00
  Екстракция на полуретиниран зъб с ламбо 300,00
  Екстракция на полуретинирн зъб чрез трепанация на костта 400,00
  Разкриване на ретиниран зъб 90,00
  Екстракция на ретиниран зъб чрез трепанация на костта 500,00
  Хемисекция на многокоренов зъб 110,00
  Реплантация на зъб 200,00
  Шиниране на луксирани зъби 110,00
  Автотранспантация на зъб 1500,00
  Спиниране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб 45,00
  Гингивектомия, гингивопластика 65,00
  Хирургичен кюретаж /на един зъб/ 35,00
  Запълване на парадонтални и костни дефекти с включено костно вещество- ( в зависимост от дефекта и количеството присадка определена от лекуващ лекар ) 300,00
500,00
700,00
  Френулотомия 100,00
  Френулотомия с пластика 200,00
  Разширяване на прикрепена гингива 400,00
  Вземане на свободно ламбо 400,00
  Частична вестибулопластика 400,00
  Корекция на алвеоларен гребен след екстракция на зъб 45,00
  Корекция на алвеоларен гребен 90,00
  Отстраняване на хипертрофирала лигавица 90,00
  Ексцизия на мекотъканни образувания 90,00
  Апикална остеотомия на фронтален зъб 300,00
  Апикална остеотомия на премолар 400,00
  Апикална остеотомия на молар 500,00
  Операция на киста в обеззъбен участък 300,00
  Операция на киста до 3 зъба 400,00
  Операция на киста над 3 зъба 500,00
  Отстраняване на секвестри 200,00
  Пункция на абсцес, киста и т.н. 45,00
  Инцизия на субмукозен или субпериостален абсцес 55,00
  Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони в различни ложи 100,00
  Екстраорална инцизия на абсцеси и флегмони в съединително-тъканни ложи 300,00
  Пластика за затваряне на комуникация със синуса 500,00
  Сиалография /само от хабилитирано лице/ 165,00
  Оперативно отстраняване на конкременти /само от хабилитирано лице/ 220,00
  Репозиция на един луксиран зъб 55,00
  Репониране на луксирана челюст 55,00
  Лечение на фрактури на челюстните кости чрез шиниране /само от хабилитирано лице/ 880,00
  Остеотомия на твърдо небце 110,00
  Остеотомия на кортикалната кост 500,00
  Улкодонтия с включена присадка 1500,00
  Премедикация /води се от анестезиолог/ 300,00
  Лимфаденектомия 440,00
  Сиалоаденектомия 600,00
  Пункционна биопсия 45,00
  Пластика на рецесия - единична 500,00
  Пластика на рецесия - множествена 1500,00
  Синус Лифт- латерален ( с включени консумативи и костно вещество - в зависимост от дефекта и количеството присадка определена от лекуващ лекат 500,00
700,00
1200,00
1500,00
  Синус лифт - закрит 500,00
  Поставяне на имплант 1300,00
  Отсраняване на имплант без оперативна интервенция 100,00
  Отсраняване на имплант с оперативна интервенция 300,00
Други услуги Избор на операционен екип 300,00
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
АНЕСТЕЗИИ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Анестезии Спинална или перидурална аналгезия с катетър 130,00
  Спинална или перидурална аналгезия 45,00
  Плексусна аналгезия 45,00
  Плексусна аналгезия на два и повече плексуса 35,00
  Проводна на пръст 35,00
  Лумбална паравертебрална аналгезия 35,00
  Венозна регионална аналгезия РИВА 25,00
  Комбинирана обща анестезия без интубация до 30 мин. 65,00
  Локално обезболяване 25,00
  Венозна анестезия 45,00
  Снемане на анестезиологичен татус за планиране на оперативна интервенция с анестезия 20,00
  Поставяне на спинален, епидурален и интраплеврален катетър и блокове на нерви и прилагане на други фармакологични средства за обезболяване при лечние на хронична болка с анестетични средства 90,00
  Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния 40,00
  Епидурална аналгизия с поставяне на катетър в Акушерството 135,00
  Обща анестезия с интубация да 1 час 110,00
Други услуги Избор на анестезиолог 110,00
  Избор на екип 300,00
НЕВРОЛОГИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински ЕЕГ изследване 35,00
услуги и ЕМГ изследване 35,00
процедури ДСГ 35,00
Други услуги Ползване на VIP стая към цената на съответното отделение-болният заплаща “хотелска“ дневна такса допълнително 12,00 с вкл.ДДС
  Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на ЕМГ 5,00 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Видеосигмоидоскопия с ендоскопска полипектомия; биопсия от няколко места 100,00
услуги и Тотална видеоколоноскопия 120,00
процедури Видеоколоноскопия с полипектомия 150,00
  Видеогастроскопия 70,00
  Видеогастроскопия с биопсия 90,00
  Видеогастроскопия с полипектомия 100,00
  Ректоскопия 50,00
  Ректоскопия с биопсия 70,00
Други услуги Еднократна такса за подобрени битови условия 24,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Прегледи Преглед - лекар ординатор 25,00
  Преглед - лекар специалист 30,00
  Началник отделение 40,00
Медицински Процедура с апарат Лимфостим 15,00
услуги и - Пакет 5 процедури 50,00
процедури - Пакет 10 процедури 100,00
  Аналитична гимнастика 10,00
  ЛФК със специализирани методики 12,00
  Постизометрична релаксация 15,00
  Криотерапия 5,00
  Масаж ръчен едно поле/яка, гръб и др./ 15,00
  Мануална терапия 50,00
  Електростимулация на хипотрофична мускулатура 5,00
  Електростимулация на паретична мускулатура 8,00
  Магнит 5,00
  УЗ терапия на поле 8,00
  Лечение с НЧТ 5,00
  Лечение със СЧТ 5,00
  Лечение с ВЧТ 5,00
  Инхалация 5,00
  Солукс 5,00
  УВО 5,00
  Лугови апликации 1 бр. 5,00
  Снемане и отчитане на биодоза 5,00
  Пакетна услуга - Курс лечение 7 дни (3 процедури на ден) 100,00
  * Забележка: Медикаментите, необходими за извършване на някои процедури се осигуряват от пациентите.
Други услуги Ползване на VIP стая към цената на съответното отделение-болният заплаща “хотелска“ дневна такса допълнително 12,00 с вкл.ДДС
  Еднократна такса за подобрени битови условия за стая с 2 /две/ легла и телевизор 24,00 с вкл.ДДС
  Еднократна такса за подобрени битови условия за стая с телевизор 12,00 с вкл.ДДС
  Придружителите имат право на самостоятелно легло и храна и заплащат за 1 /един/ ден 18,00 с вкл. ДДС
  Издаване на дубликат на епикриза 4,20 с вкл. ДДС
  За лечение на заболявания, незаплащани от НЗОК или неосигурени пациенти се заплаща цена по най-близката диагностична КП по действащия към момента договор, определена от Началник отделение  
МИКРОБИОЛОГИЧН ЛАБОРАТОРИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
  Урина 6,00
  Вагинален секрет 6,60
  Гърлен секрет 6,60
  Носен секрет 6,60
  Уретрален секрет 6,60
  Цервикален секрет 6,60
  Очен секрет 6,60
  Ушен секрет 6,60
  Раневи секрет 6,60
  Простатен секрет 6,60
  Еакулат 6,60
  Жлъчка 6,60
  Кърма 6,60
  Пунктат 6,60
  Ликвор 6,60
  Храчка 6,60
  Хемокултура 8,80
  Фекална маса 7,70
  Ректален секрет 7,70
  Фецес за патогенни стафилококи 5,50
  Повърнати материали за патогенни стафилококи 5,50
  Антибиограма-6 диска 6,00
  Директна микроскопия 5,50
  AST 4,00
     
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
Биопсични и Изработване и разчитане на биопсия от 1 блокче 20,00
цитологични Изработване и разчитане на биопсия от 2 блокчета 25,00
изследвания Изработване и разчитане на биопсия от 3 блокчета 30,00
  Изработване и разчитане на серия от оперативен материал (5 и повече блокчета) 50,00
  Специални оцветки (Гимза за Хеликобактер пилори) 15,00
  Цитологичен материал от храчка, плеврален и перитонеален пунктати, БАЛ и др. (3 стъкла) 15,00
  Цитонамазка 10,00
  Консултация и направление за генетично изследване 50,00
  Консултация на външен материал от хабилитирано лице 50,00
Други услуги Ползване на хладилна камера за починали - за денонощие 25,00
Централна стерилизационна-стерилизиране на индивидуални пакети за външни лица
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
  Малък пакет -размер 20/10 2,20 без ДДС
  Среден пакет – размер 20/25 3,00 без ДДС
  Голям пакет – размер 40/25 6,00 без ДДС
  Барабани малки 5,00 без ДДС
  Барабани средни 6,00 без ДДС
  Барабани големи 10,00 без ДДС
ДРУГИ УСЛУГИ
ГРУПА ИМЕ УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
  Освидетелстване за професионален шофьор 36,00 с вкл. ДДС
  Освидетелстване за любител шофьор 18,00 с вкл. ДДС
  Освидетелстване за работа 18,00 с вкл. ДДС
  Освидетелстване за работа в чужбина 42,00 с вкл. ДДС
  Ползване на зала за презентации 30,00 лв./ч. с вкл. ДДС
  Транспортиране на пациенти с линейка на километър в двете посоки 1,00 лв./км
  Оказване на помощ с носилка при настаняване в дома на пациента от помощен персонал на лечебното заведение 15,00 с вкл. ДДС
     
     

НАШИЯТ САЙТ ИЗПОЛЗВА 'БИСКВИТКИ' (COOKIES)

МБАЛ "Св. Пантелеймон" спазва европейското законодателство за защита на личните данни, които Вие предоставяте. Продължавайки да ползвате услугите на нашия сайт, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. Научи повече